ᒍᓯᕝ ᑯᐙᓂᔥ ᐋ ᒌ ᐋᑎᔫᐦᒑᑦ ᑳᐙᐙᒋᑲᒫᒡ ᐱᕌᔨᓐ ᐌᑉ ᑳ ᐃᑣᔥᑎᒫᑎᐦ

ᐋᑎᔫᐦᑳᓐ ᑮᑆ ᐋ ᐃᐦᑎᑯᐦᒡ᙮ ᐊᐃ ᓂᑭ ᑎᐹᒋᒫᐤ, ᒋᔖᔮᒄ᙮ ᐋᐅᒄ ᐊᓐ ᑳ ᒌ ᑎᐹᒋᒫᑦ ᒍᐦᑯᒥᓂᐤ, ᐋ ᐐᒋᒫᔨᒡᐦ ᐊᐙᔑᔥᐦ᙮ ᒀᑖᑎᔫᐦᑳᓂᐎᒡ ᔨᐤ᙮
ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ ᒋᔖᔮᒄ, ᐙᔖ ᒨᔥ ᓂᐹᔨᑯᔑᓈᐙ, ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᑐᒡ ᑳᑭᔮ ᓂᑭ ᒌ ᐃᐦᑐᑖᓐ ᒑ ᒌ ᓈᓂᑐᐙᐱᒥᒃ ᐄᔨᔨᐤ ᐊᐙᔑᔥ ᒑ ᒌ ᑭᓄᐙᔨᒥᒃ, ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᒄ ᑖᑆ, ᐃᑖᐤ᙮ ᐹᐹᒧᐦᑖᑦ, ᐃᑖᐤ᙮ ᒑᒃ ᐙᐙᐱᒫᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᑮᑆ ᔮᔨᑖ ᐃᑖᔨᒫᒑ, ᐃᑖᐤ᙮
ᒑᒃ ᐃᔅᒀᐤ ᐃᑖᒑ ᐅᑯᓯᔅᐦ, ᐃᑖᐤ᙮ ᓈᒋᒨᓱᑖᐤ ᒫ, ᐃᑖᐤ᙮ ᓈᑖ ᐊᔥᑭ ᐐᐳᔅᑳᐙ᙮ ᐊᒄ ᑖᑆ ᓂᔮᒋᒨᓱᒡ᙮ ᐎᔮᐱᒫᑦ ᐊᓂᑖ ᓂᔮᒋᒨᓱᔨᒡᐦ, ᐃᑖᐤ ᐅᔮᐦ ᐃᔅᒀᐤ ᑭᔮ ᐅᑐᐙᔑᔒᒥᔑᔨᐤᐦ᙮ ᓈᐹᔥᐦ ᐐᒑᐙᔨᐤᐦ, ᐃᑖᐤ᙮ ᒀᔨᑖᔨᒫᑦ, ᐃᑖᐤ, ᑭᒫ ᓂᑭᑎᑦ ᐊᓂᑦ ᔥᑐᐙᔑᔒᒻ᙮ ᑯᑎᒃᐦ ᓈᑖ ᒦᓂᔥᐦ ᐋ ᒥᐦᒑᐦᒡ ᓈᓂᑐᐙᐱᐦᑎᒥᓐ᙮ ᐋᑯᑖ ᐊᓂᑖ ᐋ ᐃᑖᒋᒧᐦᒡ, ᑭ ᐐᐦ ᒥᒥᔪᐱᔨᐅᐙ ᐋ ᐃᐦᑎᑦ᙮
ᒀᔨᑖᑦ ᐊᓂᔮᐦ ᐅᑯᓯᔅ ᐊᓐ ᐃᔅᒀᐤ ᐃᑖᐤ, ᓂᑯᓵ ᒫᑎᐙᒫᐦ ᒫ ᐅᑎ᙮ ᐙᔖ ᐊᓂᑖ ᒥᐦᒑᑑᒡ ᓯᒋᒫᐅᒡ᙮ ᐊᒄ ᓃᔨ ᐊᓂᑖ ᓂᑭ ᐃᑐᐦᑖᓐ᙮ ᐋ ᒥᐦᒑᒡᐦ ᒦᓂᔥᐦ ᓂᑭ ᓂᑐᐙᐱᐦᑖᓐ᙮ ᒑ ᒌ ᒌᐱᔮᓐ ᐋ ᒨᓱᔮᓐ᙮ ᑖᑆ ᒑᑐᐦᑖᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐐᔨ ᐊᓂᔮ ᐃᑖᔨᒫᐤ ᒋᔖᔮᒄ – ᒥᔅᒄ᙮ ᒀᑖᑦ ᐃᑖᐤ, ᑖᑆ ᒀᐃᑐᐦᑖᑦ ᐃᑖᐤ᙮
ᓂᔮᑖᑦ ᐊᓂᔮᐦ ᐊᐙᔑᔥᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐋᑳ ᐙᐱᒥᑯᑦ ᐊᓂᔮᐦ ᐅᑳᐐᒫᐤᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᓂᔮᑖᑦ᙮ ᐙᓈᒋᐦᐄᑯᐙᑦ᙮ ᑭᒫ ᐊᑳ ᑯᔑᔨᓐ, ᐃᑖᔨᒫᐤ ᐊᓂᔮᐦ ᐊᐙᔑᔥᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᒥᓯᐙ ᐊᓂᔮ ᐃᑖᔨᒫᐤ ᒥᔔ ᐊᓂᔮ ᐙᐦ ᐃᐦᑎᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᒄ, ᑖᑆ ᐃᑖᐤ᙮ ᒥᒄ ᑯᔥᑖᐤ ᐊᓐ ᐊᐙᔑᔥ ᐃᑖᐤ᙮ ᐙᐦ ᑯᐦᑎᔮᑦ ᐊᓂᑦ ᐅᑎᔨᔨᐦᒡ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᒄ ᒫ ᒌ ᒋᐱᐦᑐᐙᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᒧᔮᒻ ᐋ ᒫᑐᐙᑳᑦ ᐃᑖᔨᐦᑖᑯᓰᒑᓂᐦᐄ᙮
ᒑᒃ ᒫᒃ ᐙᐦᒋ ᒋᐦᒋᐱᐦᑣᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐙᐦᔨᐤ᙮ ᓈᔥᒡ ᒫᒃ ᓈᑖ ᐙᐦᔨᐤ᙮ ᓈᔥᒡ ᒧᒋᐦᐄᑰ ᐊᓐ ᐊᐙᔑᔥ ᐃᑖᐤ᙮ ᓈᔥᒡ ᒫᒃ ᓈᑖ ᐙᐦᔨᐤ, ᐋᑯᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐋᑯᑦ ᐴᓃᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐋᑯᑦ ᒫᒨᒥᓈᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᑭᔮ ᐊᓐ ᐊᐙᔑᔥ ᐊᔮᐱᒡ ᒀᐦᒥᒨᒥᓈ᙮ ᐙᓂᒋᔅᒌᐦᑐᐙᑦ ᐊᓂᔮᐦ ᐅᑳᐐᐦ ᐃᑖᐤ᙮
ᐊᒄ ᐆ ᐐ ᐅᑳᐐᒫᐤ ᐃᑖᐤ, ᓂᔮᓂᑐᐙᐱᒫᑦ ᐅᑯᓯᔅᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᓂᒥ ᐙᐱᒫᐤ ᐃᑖᐤ᙮ ᑭᔮ ᓂᔮᓂᑐᐙᐱᒫᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᓂᒥ ᐙᐙᒡ᙮ ᑭᔮ ᑎᔮᐱᑖᑆᑖᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᒥᒄ ᐊᓂᑦ ᐋ ᒌ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒋᑭᑖᑦ, ᒥᒄ ᒋᔖᔮᒄ ᐙᐱᐦᑎᒸᐤ ᐅᓯᑎᔨᐤᐦ ᐋ ᐱᐹᒧᐦᑖᔨᒀᓂᐦᐄ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᒄ ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ, ᑮᑆ ᓂᐱᐦᐋᒋᒑ ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ ᓂᑯᓯᔅᐦ᙮ ᒋᐦᒋᐱᐦᑣᒋᒑ ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ ᐃᑖᐤ᙮ ᒑᐙᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐙᐦᑎᒧᐙᑦ ᐅᓈᐹᒻᐦ ᐃᑖᐤ᙮
ᐊᒄ ᑮᑆ ᓂᒥ ᒌ ᓂᑭᑎᒧᒡ ᐊᓂᑦ ᒫᐦᒋᔥᑕᐃ ᑳ ᐙᐱᒫᒡ ᐃᑖᐤ᙮ ᐋᑯᑦ ᑖᒀᒋᓂᔑᒡ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᓂᑦ ᒥᒋᒥᓂᐦᑖᒡ᙮ ᐋ ᐹᔓᐙᔨᒫᒡ ᐅᑯᔑᔑᐙᐤᐦ ᒑ ᒌ ᒥᔅᑯᐙᒡ ᐃᑖᐤ᙮ ᑖᑆ ᒀᐃᐦᑖᒡ ᐊᓂᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐹᐳᓂᔨᒡ ᐃᑖᐤ᙮
ᐊᒄ ᐊᓐ ᐃᑖᐤ ᒋᔖᔮᒄ᙮ ᐊᒄ ᐙᐐᒋᒫᑦ ᐊᓂᔮᐦ ᐊᐙᔑᔥᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᒑᒃ ᒀᐃᑖᑦ ᐅᔮᐦ ᐅᔑᔑᒻᐦ ᐃᑖᐤ, ᓂᑭ ᐃᐦᑐᑖᓐ ᒌᒋᓂᐤ ᒀᑖᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᑖᑆ ᐃᑖᐤ᙮ ᐙᔑᐦᑖᑦ ᐐᒋᐙᐤ᙮ ᒦᒋᐙᐦᑉ ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ ᐊᓐ ᐊᐙᔑᔥ ᐊᓂᔮ ᒦᒋᐙᐦᐱᔨᐤ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᒄ ᑳ ᒌᔑᐦᑖᔨᒡᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᔖᔥ ᒌᔑᐦᑖᔮᓐ ᓅᓯᓵ ᒀᑎᑯᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᑖᑆ ᐹᐦᒋᒑᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐎᔮᐱᐦᑎᐦᒃ ᐊᓂᑖ ᐃᑖᐤ᙮ ᒧᔮᒻ ᒦᒋᐙᐦᑉ ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ ᐃᑖᐤ᙮
ᐹᐦᑎᑭᑖᐅᔨᒡᐦ ᐅᒧᔓᒻᐦ ᐃᑖᐤ, ᑳᑯᐎᑦ, ᐊᒥᔅᑯᐎᑎᔨᐤ᙮ ᒥᓯᐙ ᒑᒀᔨᐤ, ᐊᑎᐦᒄ ᒦᐎᑎᔨᐤ ᐊᔮᐱᒡ, ᐱᔮᐅᐎᑎᔨᐤ᙮ ᒥᓯᐙ ᒑᒀᔨᐤ ᐊᓂᔮ ᐃᑖᐤ᙮ ᐹᐦᑎᑭᑖᐅᔨᒡᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᒄ ᓈᔥᑏᒡ ᐎᓂᒋᔅᒌᐦᑐᐙᐤ ᐅᑳᐐᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐎᓂᒋᔅᒌᐦᑐᐙᐤ ᐃᑖᐤ᙮ ᐋ ᐃᐦᑖᑦ ᐃᑖᐤ᙮
ᒑᒃ ᒫᒃ ᐊᓐ ᓈᐹᐤ ᐃᑖᐤ, ᒀᐃᑖᑦ ᐊᓂᔮᐦ ᐐᐤᐦ ᐊᓂᔮᐦ ᐅᐐᒋᒫᑭᓐᐦ ᐃᑖᐤ, ᒀᑖᔨᒥᒃ ᒫ ᒋᑯᓯᓯᓂᐤ, ᑭ ᐱᒫᑎᓰᐅᐙ᙮ ᐊᑳ ᓂᐱᐦᐄᑯᐙ ᐊᓂᔮᐦ ᒋᔖᔮᒄᐦ ᑳ ᐙᐱᐦᑎᒨᐦᒄ ᒀᑖᔨᒥᒃ ᐃᑖᐤ᙮ ᒨᔥ ᓂᐅᐳᐙᑖᐤ ᐃᑖᐤ᙮ ᑮᑆ ᔮᔨᒫᔨᒥᒃ, ᐃᑖᒋᒑ ᐅᐐᒋᒫᑭᓐᐦ᙮
ᐊᒄ ᑳ ᒌ ᐲᐦᑖᐱᐳᓂᔨᒡ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᒄ ᐆ ᐃᑖᐤ, ᒨᔥ ᑳ ᒌ ᐹᔨᒀᔥᑯᔥᑖᔑᔨᒡ ᐅᑯᑐᐙᒻ ᐃᑖᐤ, ᐅᒥᐦᑎᒥᔨᐤ ᐃᑖᐤ᙮ ᐆ ᐊᐙᔑᔥ ᐃᑖᐤ, ᒀᐃᑎᑯᑦ ᐅᔮᐦ ᐅᒧᔓᒻᐦ ᐃᑖᐤ, ᐆ ᒋᑯᑐᐙᓂᓂᐤ ᐃᑖᐤ, ᐆ ᑭ ᐹᔨᒀᔥᑯᔥᑖᔑᐙ, ᓈᑣᑭᐦᑖᒑ ᐆ, ᐋᐅᒄ ᐊᓐ ᒑ ᐲᐦᑖᐱᐳᐦᒡ᙮ ᐊᒄ ᒑ ᒥᑯᔖᒡ᙮ ᐃᔥᐱ ᑖᓐ ᒋᐱᐦ ᐃᑖᔨᐦᑖᑯᓂᔨᐤ᙮ ᐋᐅᒄ ᐊᓐ ᒑ ᐲᐦᑖᐱᐳᐦᒡ ᐃᑖᐤ᙮ ᑖᑆ ᒀᐃᐦᑖᒡ ᐃᑖᐤ᙮ ᑖᑆ ᐊᑳᑳ ᓂᒫᑐᐙᓈᐙ ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ ᐃᑖᐤ ᐊᓂᔮᔨᐤᐦ ᐊᐙᔑᔥᐦ᙮
ᒑᒃ ᒫᒃ ᒀᐃᑖᑦ ᐃᑖᐤ ᐊᓂᔮ ᓈᐹᐤ ᐊᓂᔮᐦ ᐅᐐᒋᒫᑭᓐᐦ ᐃᑖᐤ, ᐅᑖᐱᒋᐦᑖᐎᓐᐦ ᐃᑖᐤ, ᐅᔑᐦᑖᐤ ᒫ ᐅᑖᐱᒋᐦᑖᐎᓐᐦ ᒋᑯᓯᓯᓂᐤ᙮ ᐊᒄ ᓃᔨ ᐅᑭᔅᒄ ᓂᑭ ᐅᔑᐦᐄᒫᐤᐦ ᑭᔮ ᐅᑎᓵᒻᐦ᙮ ᐋᐃᐙᐦᒡ ᓂᑭ ᓈᓂᑐᒥᔅᑯᐙᐤ, ᒀᐃᑎᑯᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᑖᑆ ᐃᑖᐤ᙮ ᐅᔑᐦᑖᐤ᙮ ᐙᐅᔖ ᓵᒋᔮᒥᑯᑦ ᐊᓂᔮ ᐃᑖᐤ᙮ ᐅᔑᐦᑖᑦ ᐊᓂᔮ ᐅᑯᓯᓯᐙᐤᐦ ᐅᑖᐱᒋᐦᑖᐎᓂᔨᐤᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᑭᔮ ᐐᔨ ᐋ ᐊᓵᒥᐦᒑᑦ ᐃᑖᐤ, ᐅᑎᓵᒥᔨᐤᐦ᙮ ᑭᔮ ᐊᑯᔅᒄᐦ ᐙᔑᐦᐋᑦ᙮
ᒑᒃ ᒫᒃ ᒀᐃᑖᑦ ᐃᑖᐤ, ᐊᒄ ᒫᒃ ᐐᐐᐦᑖᑖᐤ ᐊᓂᔮᐦ ᐅᑖᐱᒋᐦᑖᐎᓐᐦ᙮ ᐐᐐᐦᑖᐦ᙮ ᒌ ᔖᑳᔥᑐᐙᒑ ᐲᓯᒽ ᒑ ᐊᑎ ᐅᑎᓂᒫᓐ, ᒑ ᐊᑎ ᒋᔅᑐᐦᑖᔮᓐ᙮ ᐋᐃᐙᐦᒡ ᓂᑭ ᓈᓂᑐᐙᐱᒫᐤ ᒋᑯᓯᓯᓂᐤ, ᐃᑖᒋᒑ ᐃᑖᐤ᙮ ᐙᐅᔖ ᒥᔮᒥᔻᔨᐦᑎᐦᒃ ᐊᓐ ᐃᔅᒀᐤ ᐃᑖᐤ᙮ ᐋᔥᒄ ᐱᒫᑎᓰᐤ ᐋ ᐃᑖᔨᒫᔨᒡᐦ ᐊᓂᔮᐦ ᐅᓈᐹᒻᐦ ᐃᑖᐤ, ᐊᓂᔮᐦ ᐅᑯᓯᓯᐙᐤᐦ ᐃᑖᐤ᙮
ᑖᑆ ᐃᑖᐤ᙮ ᒋᔮᒋᔖᐹᐱᓂᔨᒡ, ᐐᐱᒡ ᑳ ᒌᔑ ᔖᑳᔥᑐᐙᔨᒡᐦ ᐲᓯᒽᐦ, ᒀᑎ ᐅᑎᓂᐦᒃ ᐊᓂᔮ ᐃᑖᐤ᙮ ᒀᑎ ᒋᑐᐦᑖᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᒄ ᐆ, ᒋᔅᒑᔨᒫᐤ ᐆ ᒋᔖᔮᒄ ᐋ ᒌ ᐅᔑᐦᑖᑭᓂᐎᔨᒡᐦ ᐅᓯᓯᒻᐦ ᐅᑖᐱᒋᐦᑖᐎᓂᔨᐤᐦ ᑭᔮ ᐅᑭᔅᑯᔨᐤᐦ ᑭᔮ ᐅᑎᓵᒥᔨᐤᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᓈᔥᑏᒡ ᓂᒥ ᓂᒋᔅᒑᔨᒫᐤ ᑖᓐ ᐙᐦ ᐃᐦᑎᑦ ᒍᐦᑖᐐ᙮ ᐃᑖᐤ ᒋᑳᐐᐦ ᔥᑖᐱᒋᐦᑖᐎᓐᐦ ᒑ ᒌ ᐅᔑᐦᑖᔨᒡᐦ᙮ ᑭᔮ ᐐᔨ ᐅᑎᓵᒻᐦ ᒑ ᒌ ᐅᔑᐦᐋᑦ ᑭᔮ ᐊᑭᔅᒄᐦ᙮ ᒋᑭ ᓈᓂᑐᐙᐱᒥᒄ ᐃᑖᒋᒑ ᐃᑖᐤ᙮ ᑖᑆ ᐃᑖᐤ᙮ ᐋᐅᒄ ᐊᓐ ᒫᒃ ᒋᔮᔖᐹᐱᓂᔨᒡ ᐃᑖᐤ, ᐊᓐ ᒋᔖᔮᒄ ᐃᑖᐤ, ᒑᔅᑐᐦᑖᑦ ᒍᐦᑖᐐ ᐃᑖᐤ᙮ ᓈᐦᐋᐤ ᐅᑖ ᐋ ᐃᐦᑖᐅᐦᒄ ᐹᒋ ᒋᔅᑐᐦᑖᐤ ᐃᑖᐤ᙮ ᒫᒃ ᒑ ᒥᐦᒑᑎᑖᓐ ᓅᓯᓵ ᐃᑖᐤ, ᒥᔅᑳᔅᑳ ᒍᐦᑖᐐ ᒀᑖᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᒑ ᒥᐦᒑᑎᑖᓐ᙮ ᐙᔥ ᒋᑭ ᐅᑎᓂᒄ ᐃᑖᐤ᙮
ᐋᔪᐎᒄ ᒫᒃ ᒑᐦᒋᐱᔨᑦ ᐃᑖᐤ ᐊᓂᔮᐦ ᒋᔖᔮᒄᐦ᙮ ᓃᔥᑎᒻ ᐅᐱᔮᐅᐎᑦ ᓈᒥᑐᐙᔥᑖᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐃᔨᑳᒡ ᒑ ᐐᐦ ᐃᑐᐦᑖᑦ ᐃᑖᐤ ᐊᓂᔮᐦ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤᐦ᙮ ᒫᐤ ᐎᔮᐱᒫᑦ ᒍᐦᑖᐐ ᐃᑖᐤ᙮ ᓈᔥᒡ ᐋ ᒥᐦᒑᑎᔨᒡᐦ ᐱᔮᐤᐦ᙮ ᓈᐅᔥ ᐃᔑᑳᐴ᙮ ᐊᒄ ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ, ᒌᐙᔮᓈ ᒫ ᓂᑭ ᐹᒋ ᐱᐲᐦᐳᒸᐅᒡ᙮ ᒑᔅᑳ ᓂᑭ ᐙᐅᑎᒨᑖᓐ ᓈᑖ ᐙᐦ ᐃᑐᐦᑖᔮᓐ᙮ ᔖᔥ ᒌ ᒋᐦᒋᐱᔨᐤ ᒍᐦᑖᐐ ᐋ ᐐᐦ ᒥᔅᑳᔅᒃ᙮ ᒀᑖᑦ ᐃᑖᐤ, ᒫᓂᔮ ᓂᒥ ᐱᒫᔨᒫᐤ ᐱᔮᐤᐦ᙮ ᐙᔥ ᒌ ᓂᐱᐦᐋᑦ ᐊᓂᔮᐦ ᐱᔮᐤᐦ, ᑖᐹ ᐐᐱᒡ ᒋᐱᐦ ᑎᑯᔑᓂᐙᐱᓐ, ᒑ ᒌ ᐅᑎᓈᑦ ᐊᓂᔮ ᒌᐙᒑ᙮ ᒋᔮᒻ ᐱᒫᔨᒫᐤ᙮ ᑮᑆ ᒋᔅᒑᔨᒥᑰ ᐊᓂᔮ ᐃᑖᐤ ᐊᓂᔮ ᐋ ᐃᑖᔨᒫᑦ ᐊᓂᔮ ᓈᐹᐤ ᐃᑖᐤ ᐊᓐ ᒋᔖᔮᒄ ᐃᑖᐤ᙮ ᒧᔮᒻ ᐋ ᔑᒫᑦ ᐊᓂᔮ ᐋᑳ ᒑ ᒌ ᐎᓂᐦᐋᔨᒡᐦ ᐅᐱᔮᒥᔨᐤᐦ᙮
ᑖᑆ ᐃᑖᐤ᙮ ᒦᓐ ᓈᒥᑐᐙᔥᑖᑦ ᐅᑳᑯᐎᑦ ᐃᑖᐤ – ᑳᒄ᙮ ᐎᔮᐱᒫᑦ ᐊᓂᑖ ᐱᒥᒡ ᐊᓂᑖ ᐙᐱᒫᐤ ᑳᒄ ᒧᐙᑭᓐᐦ – ᐙᓵᐦᑎᐙᐤᐦ᙮ ᐊᒄ ᓂᒥ ᒌᐙ ᐱᒫᔨᒫᐤ᙮ ᐙᐅᔖ ᓂᑭ ᐙᐅᐱᒧᐎᑖᓐ᙮ ᒌᐙᔮᓈ ᓂᑭ ᐹᒋ ᐅᑖᒥᐦᐙᐤ ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ ᒀᑖᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᑖᐹ ᒋᑭ ᒌᐦᑐᑐᐙᓂᐤ ᒍᐦᑖᐐ᙮ ᑖᑆ ᒋᑭ ᐐᐦ ᑳᐦᒋᔥᑎᓂᒄ᙮ ᑭᔮ ᒋᒋᔅᒑᔨᒥᒄ ᐋ ᐄᔨᔨᐎᑦ ᐋᔥᒄ᙮ ᐙᔥ ᒌ ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ ᐅᔥᑭᒡ ᐋ ᐃᔮᔪᐦᐄᑐᐎᑦ, ᐅᔥᑭᒡ ᐊᓂᑖ ᑳ ᐙᐱᐦᑎᑦ ᒋᑳᐐ ᐊᓂᑦ ᐋ ᐱᐹᒧᐦᑖᐅᒡ ᐊᓂᑦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐅᑎᓂᑖᓐ ᐃᑖᐤ ᐅᓯᓯᒻᐦ ᐃᑖᐤ᙮
ᑖᑆ ᐃᑖᐤ᙮ ᒦᓄᐙᒡ ᒋᑐᐦᑖᔨᒡᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐋᔪᐎᒄ ᐊᒥᔅᒄ, ᐅᑎᒥᔅᑯᐎᑦ ᓈᒥᑐᐙᔥᑖᑦ ᓂᒧᔓᒻ ᐃᑖᐤ᙮ ᐋᐦ ᐎᔮᐱᐦᑎᐦᒃ ᒍᐦᑖᐐ ᒋᒥᑖᔨᐤ ᐐᔥᑎᔨᐤ᙮ ᐊᒄ ᐋᑦ ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ ᒑ ᒌ ᐳᔅᒋᓈᑭᐦᑎᐦᒃ᙮ ᓂᒥ ᒌᐙ ᓂᐱᒫᔨᐦᑖᓐ᙮ ᒌᐙᔮᓈ ᓂᑭ ᐳᔅᒋᓈᑭᐦᑖᓐ ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ᙮ ᑖᐹ ᒋᑭ ᒌᐦᑐᑐᐙᓂᐤ᙮
ᔮᑦ ᒌ ᒥᔪᐦᑑᒄ ᐊᓂᔮ ᒍᐦᑯᒥᓂᐤ ᐊᓂᔮ ᐋ ᔮᑎᔫᐦᒑᑦ᙮ ᑭᔮ ᓂᐐᐦ ᓂᐹᒥᑯᓈᓐ᙮ ᓂᒥ ᒋᐐᐦ ᓂᐹᒥᓐ, ᐙᔖ ᒋᒥᔪᐦᑖᑎᓐ᙮ ᐐᐦ ᓂᐹᒫᑭᓂᐤ ᐊᓂᔮ ᐊᐙᔑᔥ ᐋ ᐋᑎᔫᐦᑯᐙᑭᓂᐎᑦ᙮
ᐊᒄ ᑖᑆ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᒄ ᐱᔮᒋᑐᐦᑖᑦ ᒍᐦᑖᐐ ᐃᑖᐤ᙮ ᒦᓄᐙᒡ ᐅᒥᐦᒋᐱᔑᑭᓐ, ᐅᒥᐦᒋᐱᔑᑭᓐ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᐤ ᑳ ᐹᓯᑭᓂᐎᒡ ᐹᔥᑖᐤ ᐎᔮᔅ᙮ ᐊᑎᐦᒄ ᐐᐅᑦ ᓈᒥᑐᐙᔥᑖᑦ᙮ ᐎᔮᐱᐦᑖᑦ ᒍᐦᑖᐐ ᐊᑎᐦᒄᐦ᙮ ᓈᔥᒡ ᐊᓄᐦᒡ ᐙᐱᔅᑳᑯᓂᑳᔨᐤ᙮ ᐅᐦᐱᒫ ᐊᓂᑖ ᐊᔮᐱᒡ ᐊᓂᔮ ᐋ ᐱᒧᐦᑖᑦ᙮ ᒑᔅᑳ ᓂᑭ ᐱᒧᐦᑖᓐ ᐊᓂᑖ ᐙᐦ ᐃᑐᐦᑖᔮᓐ, ᒋᑭ ᑎᐱᔅᑳᐤ᙮ ᓂᑭ ᐃᔮᓐ, ᒋᐙᔮᓈ, ᓂᑭ ᐳᐙᐦᐄᑯᒡ ᐃᑖᔨᐦᑎᒽ᙮ ᐊᔮᐱᒡ ᑮᑆ ᐱᔮᒋ ᐃᑐᐦᑖᑦ ᒍᐦᑖᐐ᙮ ᑖᐹ ᒋᑭ ᒌᐦᑐᑐᐙᓂᐤ ᒍᐦᑖᐐ᙮ ᐙᔥ ᔖᔥ ᒋᒫᔥᑎᓂᒸᓈᓂᐤ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐐᐦ ᓂᑳᑎᐦᐄᐦᒄ ᐃᑖᒋᒑ ᐃᑖᐤ᙮
ᐊᒄ ᐙᐙᔨᔑᐦᒃ ᓂᒧᔓᒻ ᐃᑖᐤ ᐃᑖᑭᓂᐤ ᐊᓐ ᐊᐙᔑᔥ, ᐅᓯᑦᐦ ᐊᓂᔮᔨᐤᐦ᙮ ᓈᔥᒡ ᐋ ᒌ ᓯᑳᔅᒀᔨᐤ ᐊᓂᑖ ᐱᔮᒋ ᐃᑐᐦᑖᑦ ᐃᑖᐤ ᒍᐦᑖᐐ᙮ ᓈᔥᑏᒡ ᓂᒥ ᒌ ᐐᒫᔥᑭᒽ ᐊᓂᔮᔨᐤ ᐋ ᓯᑳᔅᒀᔨᒡ᙮ ᑯᔥᑎᒽ ᑮᑆ ᐊᓂᑖ ᑳ ᐐᐦ ᐃᑐᐦᑖᑦ ᒑ ᒌ ᐎᓂᔑᐦᒃ᙮ ᑯᔨᔅᒄ ᐊᔮᐱᒡ ᐄᔑ ᐅᐙᓂᓈᐤ ᐅᑎᓵᒻᐦ ᒀᑎᑯᑦ ᐃᑖᐤ ᐅᒧᔓᒻᐦ ᐃᑖᐤ᙮
ᐊᒄ ᒑ ᒫᒫᐦᒋᒥᑖᑦ ᐃᑖᐤ ᓄᓯᓵ᙮ ᒫᐤ ᓂᐱᐦᐄᒑ ᒍᐦᑖᐐ, ᒑ ᐋᑳ ᒨᔨᓐ, ᐃᑎᑯᒋᒑ ᐃᑖᐤ᙮ ᒥᔥᑯᒡ ᐙᐦ ᒦᒋᓱᓈᓂᐎᒡᐦ, ᒋᔮᔖᐹᐱᐦᒡ, ᒑ ᔖᑭᒋᐙᔨᓐ ᐎᒋᐤ᙮ ᒑ ᐙᐱᐦᑎᒥᓐ ᓂᐱᔥᑖᒥᓈᓐᐦ, ᒥᒄ ᒑ ᐎᓂᑳᐳᐎᒡᐦ ᐋᔥᒄ ᐋ ᐅᐦᑎᓵᐱᐦᑎᒥᓐ᙮ ᐊᓐ ᒫ ᒫᔥᑎᒀᐱᐦᑖᒡ, ᐋᐅᒄ ᐊᓐ ᒑᐦᑳᔮᐱᐦᑖᒡ, ᐋᐅᒄ ᐊᓐ ᒑ ᓈᑎᒥᓐ᙮ ᒋᐦᒋᐙ ᒋᑭ ᒥᔪᓰᐤ ᒥᔅᑰᑖ ᐊᓂᑦ ᒋᔖᔮᒄ ᐃᑎᑯᒋᒑ᙮
ᐊᒄ ᑖᑆ ᐱᔮᑣᐙᔑᓂᔨᒡᐦ ᐅᐦᑖᐐᐦ᙮ ᐊᒄ ᐊᓐ ᐊᐙᔑᔥ, ᓈᔥᒡ ᓈᑖ ᐋ ᐐᐦᒀᔮᔨᒡ ᐃᔅᐱᔨᐦᐅᔨᒑ, ᐃᑎᑯᒋᒑ ᐅᒧᔓᒻᐦ ᒑ ᒌ ᐃᔅᐱᔨᐦᐅᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᒑ ᒌ ᐋᑳ ᐱᔥᑎᐦᐅᑯᔨᒡᐦ ᐃᑖᐤ ᐅᐦᑖᐐᐦ ᐱᒸᔨᐦᒑ ᒦᐱᓯᔨᐤ᙮ ᓂᒥ ᐱᒸᔨᐤᐦ ᒦᐱᓯᔨᐤ ᐃᑖᐤ᙮ ᐅᑖᒥᐦᐙᑎᒃᐦ ᐅᔮᐦ ᐅᒧᔓᒻᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᒀᑎ ᐐᐐᑖᐹᐱᐦᑣᓂᐎᔨᒡᐦ ᐅᒧᔓᒻᐦ ᐃᑖᐤ᙮
ᐋᒄ ᐋ ᐊᑎ ᓈᓂᑑᒧᔑᐦᐄᑯᑦ ᐅᑖᐐᐦ ᒑ ᒌ ᐐᐐᑦ᙮ ᐆ ᐊᑳ ᐃᐦᑎᑯᓂᐙ ᐅᑎᐦ ᒑᒀᓐ ᒋᑭ ᑎᑯᓂᐙ ᓂᒌ ᐃᑖᔨᐦᑖᓐ, ᐊᔨᒋᒑᓂᐦᐄ ᐃᑖᐤ᙮ ᐅᑖᐐᐦ ᐅᑖ ᐹᒋ ᔖᑯᔑᒀᔮᐱᔨᒋᒑᓂᐦᐄ ᐃᑖᐤ᙮ ᐆ ᓅᐦᑖ, ᓂᑏᐦᑖᓐ ᐅᑖ ᐃᑖᐤ᙮
ᐙᓵ ᓂᑯᓵ, ᑭ ᓂᒥᐦᑖᒌᐙᓯᓈᐙ᙮ ᒑᒀᓐ ᐙᐦᒋ ᐋᑳ ᒋᔥᑐᔑᔨᓐ᙮ ᐊᑐᒡ ᓂᒌ ᓂᐱᐦᐋᐱᓐ ᒋᒧᔓᒻ᙮ ᓂᐱᐦ ᒑ ᐊᐱᓐ᙮ ᐋ ᐃᓯᓈᑯᓲᑦ ᒋᐱᐦ ᐃᓯᓈᑯᓰᐱᓐ᙮ ᒀᑎᑯᑦ ᐃᑖᐤ, ᒋᐱᐦ ᐐᒋᒫᓈᐱᓐ, ᒀᑎᑯᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᒄ ᑮᑆ ᐹᐦᑎᑭᑑᒄ ᐊᓂᔮ ᐅᑖᐱᒋᐦᑖᐎᓐᐦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐋ ᐊᑎ ᐙᔅᐱᓱᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐊᒄ ᒑᐙᒡ ᐃᑖᐤ᙮ ᒑᐙᒑᐙᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᑖᑆ ᐱᔮᑐᐦᑖᔨᒡᐦ ᐅᑯᓯᔅᐦ ᐃᑖᐤ ᐊᓂᔮᐦ ᐃᔅᒀᐤᐦ᙮ ᐊᔪᐎᒄ ᑳ ᐃᑖᒋᒫᑦ ᐊᓂᔮ᙮
ᐊᒄ ᒫᒃ ᐃᑖᐤ ᐊᓂᑖ ᐙᐐᐦᒋᒑᒧᒡᐦ ᐃᑖᐤ, ᓈᔥᒡ ᐙᐦ ᒦᒋᓱᓈᓂᐎᔨᒡᐦ ᐃᑖᐤ, ᓈᐱᐦᐋᒀ ᒋᔖᔮᒄᐦ ᐊᓐ ᓈᐹᔥ, ᓈᔥᒡ ᐋ ᒥᔪᓯᔨᒡᐦ ᐃᑖᐤ, ᐊᓂᔮ ᑳ ᐃᑎᔓᒥᑯᑦ ᐅᒧᔓᒻᐦ ᐃᑖᐤ, ᐊᓂᔮ ᒑ ᐃᐦᑎᑦ ᐃᑖᐤ᙮ ᐋᐅᒄ ᓂᒥ ᒋᑭ ᒋᔅᑎᒫᒋᓈᑯᓯᐤ ᐊᓐ ᑯᔨᔅᒄ ᐃᐦᑐᑎᒥᓈ ᐆ, ᐊᓐ ᒑᐦᑳᔮᐱᐦᑖᒡ, ᐋ ᐃᔥᐹᓈᐱᐦᑖᒡ ᓂᐱᔥᑖᒥᓈᓐ, ᐋᐅᒄ ᐊᓐ ᒑ ᓈᑎᒥᓐ ᒌ ᐃᑎᑰ ᐃᑖᐤ ᓂᒧᔓᒻ ᐃᑖᐤ᙮ ᐋᐅᒄ ᒋᔖᔮᒄ᙮